Privacy statement

Stopinbraak.nu verwerkt persoonsgegevens voor zakelijk gebruik. In dit privacy statement informeren wij u hierover.

Van wie verwerkt Stopinbraak.nu persoonsgegevens
Stopinbraak.nu verwerkt persoonsgegevens van mensen die met Stopinbraak.nu op eigen intiiatief contact zoeken, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door het aanvragen van documentatie, een aanvraag voor een offerte in te dienen of door het gebruik van het contactformulier.

Voor welke doeleinden verwerkt Stopinbraak.nu uw persoonsgegevens?

 • Om een zakelijke relatie met u te kunnen aangaan en onderhouden
  Zonder persoonsgegevens van u op te slaan, kunnen wij u geen documentatie sturen, uw offerteaanvraag doorsturen of uw vragen beantwoorden.
 • Wettelijke verplichting/Archiefdoeleinden
  Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens op te slaan ter ondersteuning van bijvoorbeeld terugroepacties om uw en andermans veiligheid te waarborgen.
 • Voor het sturen van serviceberichten
  Wij kunnen zowel digitaal als per post zogenaamde serviceberichten versturen (bijvoorbeeld over terugroepacties).
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden
  Wij kunnen incidenteel nieuwsbrieven uitsturen om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van inbraakbelemmerend glas en andere inbraakbelemmerende onderwerpen. U kunt zich eenvoudig afmelden door op de afmeldlink te klikken, die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stopinbraak.nu?

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
  Om u te kunnen identificeren en om te personaliseren, d.w.z. u correct aan te kunnen spreken.
 • Uw e-mail adres en gsm nummer
  Zodat wij op een efficiënte wijze met u kunnen communiceren
 • Straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land
  Om de zakelijke relatie met u juist te kunnen identificeren.
 • Interactie gedrag
  Ter verbetering van onze informatievoorziening en dienstverlening houden wij uw interactiegedrag met onze nieuwsbrieven en website bij, om te kunnen analyseren welke artikelen het meest gelezen worden. Hierdoor kunnen we de relevantie van onze informatievoorziening van onze communicatie voor u verbeteren. Zie hiervoor ook onze Cookie disclaimer.

Bijzondere gegevens:

 • Geslacht
  Wij verwerken geslacht om u correct te kunnen aanspreken.

Andere bijzondere gegevens, bv. van persoonlijke aard, zoals verjaardagen en/of persoonlijke interesses en hobby’s, worden door ons niet verzameld.

Hoe gaat Stopinbraak.nu met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Binnen de Stopinbraak.nu organisatie kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier vanuit hun functie toegang toe moeten hebben in het kader van de bovenvermelde activiteiten. Al onze medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd. Uw persoonsgegevens kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld, voor zover dit past bij het doel, zoals eerder vermeld. Dit kan ook gebeuren uit wettelijke verplichting van overheidswege. De partijen waarmee wij samenwerken zijn AVG compliant en in sommige gevallen zelfs ISO 27001 gecertificeerd. Dit is door ons gecontroleerd en vastgelegd in een overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt, dan zoals eerder vermeld. Uw privacy rechten worden derhalve afgedekt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Uw rechten als betrokkene
U heeft recht op:

 • Informatie/inzage en rectificatie
  U kunt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken en deze laten corrigeren of aanvullen;
 • Vergetelheid
  U kunt al uw persoonsgegevens permanent laten verwijderen. In sommige gevallen kan Stopinbraak.nu hier niet direct aan voldoen, bijvoorbeeld vanwege administratieve of wettelijke redenen;
 • Beperking
  Wanneer wij naar uw mening sommige persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken (afhankelijk weer van administratieve en/of wettelijke uitzonderingen);
 • Bezwaar/verzet
  Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist gebruiken, dan kunt u dat aan ons aangeven (bijvoorbeeld afmelden van de nieuwsbrief);
 • Overdraagbaarheid
  U kunt uw persoonsgegevens opvragen om ze aan andere partijen over te dragen;
 • Klacht indienen
  Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Wordt u onvoldoende door ons gehoord? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze website wordt beheerd door stopinbraak.nu. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van onze website en de daaraan gekoppelde bestanden, kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie (aard, inhoud) onvolledig of niet juist is. Stopinbraak.nu aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en zou het erg op prijsstellen op fouten geattendeerd te worden via dit mailadres.

Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie door bezoekers en derden, en als gevolg van het niet (correct) technisch functioneren van de website zelf en de gekoppelde bestanden. Deze website bevat verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) als informatie en hulpmiddel voor gebruikers. Deze vallen buiten de controle van stopinbraak.nu. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze externe sites af. 

Deze website is eigendom van Scheuten Glas Nederland BV. Alle auteursrechten en andere rechten van het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website (waaronder inbegrepen de werking, tekst, afbeeldingen en vormgeving) behoren toe aan Scheuten Glas Nederland BV. De inhoud van deze website mag niet (in zijn geheel, noch in delen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheuten Glas Nederland BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, dan wel oneigenlijk worden gebruikt (behoudens wettelijk beperkingen).

De website stopinbraak.nu gebruikt cookies, kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval altijd anoniem en enkel bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te kunnen (blijven) bedienen. Deze website plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google t.b.v. Google Analytics. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van deze 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om anoniem bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van deze geaggregeerde informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stopinbraak.nu heeft hier geen invloed op. Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. Wij plaatsen geen zgn. tracking cookies of andere cookies met commerciële bedoelingen.

Op deze website zijn tevens knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Google+ en Twitter (social media integratie). Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter). Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u op deze links klikt.

U kunt er zelf voor kiezen om uw cookies in of uit te schakelen of deze te verwijderen. In ons geval heeft het weigeren van cookies geen invloed op de werkzaamheid van deze website. U kunt van alle mogelijkheden van deze website gebruik blijven maken. Het weigeren c.q. verwijderen van cookies heeft echter alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert.